Rozpoczynając studia, często nie jesteśmy świadomi, jakie wsparcie oferuje nam uczelnia i
inne podmioty.


Już od pierwszego roku studiów możemy liczyć na następujące świadczenia:
 stypendium socjalne;
 stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 stypendium rektora;
 zapomogę.


Stypendium socjalne przysługuje studentom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.
Decydującym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie. Próg dochodowy ustala uczelnia,
ale zazwyczaj jest on na maksymalnym poziomie, który w mijającym semestrze wynosił
1051,70 zł netto.


Każda uczelnia ustala wzór wniosku i tryb ubiegania się o stypendia, dlatego jeszcze przed
rozpoczęciem roku warto zapoznać się z procedurami obowiązującymi na danej uczelni i
wymaganymi dokumentami – bowiem ich zgromadzenie wymaga czasu.
Stypendium dla osób niepełnoprawnych przyznaje się osobom, które mają aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub im
równoważnych.


Stypendium rektora przyznaje się za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie
krajowym. W przypadku studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich
stypendium to może uzyskać osoba, która jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo
laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej
współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.


Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem, dla osób, które znalazły się przejściowo trudnej
sytuacji jak np. śmierć bliskiej osoby, nieszczęśliwy wypadek czy działanie siły wyższej (pożar,
powódź). Nie ma zamkniętego katalogu przesłanek przyznania zapomogi, a każda sytuacja
jest oceniana indywidualnie przez właściwy organ na uczelni (np. komisję stypendialną).
Każda uczelnia ustala wysokość stypendiów we własnym zakresie, stąd między uczelniami
mogą występować istotne różnice co do wysokości, jak i procedury przyznawania
stypendiów. Stąd przed rozpoczęciem roku akademickiego należy dokładnie zapoznać się z
procedurami na swojej uczelni. Stypendia są przyznawane zarówno na uczelniach
publicznych jak i niepublicznych.


Warto również mieć na uwadze, że wsparcie studentom oferują także inne podmioty niż
uczelnie. Są to m.in. lokalne samorządy (gminy, powiaty), a także fundacje. Informacji należy
szukać zarówno w mieście, z którego student pochodzi, jak i w mieście, w którym studiuje.

Ponadto banki oferują kredyty studenckie – na preferencyjnych warunkach – które
zapewniają comiesięczne wypłaty na utrzymanie, a spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po
zakończeniu studiów, z możliwością umorzenia całości lub części kredytu w określonych
przypadkach.

Marek Konieczny
radca prawny