Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r.

Głównym zadaniem Rzecznika Praw Studenta jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie interwencji, kampanii informacyjnych, szkoleń czy debat na terenie całego kraju. Rzecznik powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Parlament Studentów RP.

Studenci mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do Rzecznika Praw Studenta drogą elektroniczną – poprzez Centrum Wsparcia Studenta – www.helpdesk.psrp.org.pl

W swoim zgłoszeniu:

–  opisz jak najdokładniej swoją sytuację;

– wskaż jakiej pomocy oczekujesz;

– wskaż uczelnię, której sprawa dotyczy;

– jeżeli jest to możliwe – załącz skany dokumentów, które mogą przyczynić się do lepszego zapoznania się z okolicznościami sprawy (np. link do programu studiów, regulaminu studiów)

Corocznie na skrzynkę Biura Rzecznika wpływa ponad 1 500 indywidualnych spraw studenckich.

Większość problemów udaje się załatwić w drodze bezpośredniego kontaktu przez udzielenie informacji i wskazówek zgłaszającym. Natomiast w sprawach trudniejszych Rzecznik za zgodą studenta występuje do władz uczelni o udzielenie wyjaśnień w sprawie, co często pozwala rozwiązać problem. Interwencje w uczelniach podejmowane są również w przypadku, gdy naruszenie praw studenta dotyczy szerszej grupy osób.

Przypadki najtrudniejsze kończą się przeważnie skierowaniem sprawy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub bezpośrednio do odpowiedniego sądu.

W sprawach systemowych Rzecznik Praw Studenta może podjąć współpracę z różnymi instytucjami publicznymi jak np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich.