Artykuł archiwalny, opracowane problemy były związane z prowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni na początku pandemii COVID-19.

W związku z obecnymi regulacjami, studenci zwracają się do Parlamentu Studentów RP z prośbą o wskazanie stanowiska w nurtujących ich kwestiach. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dot. zgłoszonych przez studentów problemów.

Zgłoszony problem:

Przymusowe wykwaterowanie studentów z domu studenckich oraz w przypadku studentów, którzy wcześniej opuścili dom studencki konieczność powrotu i odbioru swoich rzeczy.

Stanowisko PSRP:

Nie wszyscy studenci mieszkający w domach studenckich mają możliwości wyprowadzenia się z domów studenckich. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej całkowicie popiera, uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom), którzy nie mogą (z różnych względów) opuścić akademika.

Studenci, którzy opuścili swoje pokoje, pozostawiając w nich rzeczy, wyjechali, często do bardzo odległych miejscowości. Konieczność powrotu do domu studenckiego w obecnej chwili wzbudza bardzo duże obawy zdrowotne, może być niebezpieczna oraz bardzo trudna logistycznie wobec obecnych ograniczeń.

Parlament Studentów RP ma świadomość nadzwyczajnych okoliczności i potrzeb, które zaistniały w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Apelujemy do studentów, aby podporządkowali się zaleceniom służb sanitarnych i władz uczelni. Władze uczelni muszą mieć jednak na uwadze również bezpieczeństwo studentów oraz zapewnienie im wsparcia w sytuacji, w której się znajdują.

Zgłoszony problem:

Regulamin świadczeń dla studentów naszej uczelni przewiduje, że jedną z podstaw zwiększenia stypendium socjalnego jest zakwaterowanie w domu studenckim. Student zgodnie z regulaminem musi powiadomić uczelnię o ustaniu przesłanki zwiększenia stypendium socjalnego (np. wykwaterowaniu z domu studenckiego). Czy w obecnej sytuacji – opuszczenia przez studentów domów studenckich na czas zawieszenia zajęć – istnieje obowiązek studentów zawiadomienia uczelni o tym fakcie i jest to podstawa do odebrania zwiększenia stypendium socjalnego?

Stanowisko PSRP:

Powyższej opisany problem wynika z regulaminu świadczeń dla studentów konkretnej uczelni. Ustawa nie określa zamkniętego katalogu sytuacji uprawniających do otrzymania zwiększenia stypendium socjalnego, a regulamin zawiera jedynie otwarty katalog takich przesłanek (przykłady).

W związku z powyższym komisja stypendialna i władze uczelni mają pewną swobodę
w stosowaniu tych przepisów i interpretowaniu ich na korzyść studentów. Obecna sytuacja nie oznacza stałego wykwaterowania z domu studenckiego, a jedynie jego czasowe opuszczenie na czas zawieszenia zajęć. Podobna sytuacja występuje w trakcie świąt, przerwy semestralnej, majówki itd. – w sposób oczywisty nie jest to podstawa do odebrania zwiększenia stypendium socjalnego.

Zgłoszony problem:

W marcu na naszej uczelni mija termin zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej (dla osób z przedłużonym terminem sesji). Regulamin studiów wskazuje, że terminy sesji należy określić przed jej rozpoczęciem. Czy w obecnej sytuacji jest możliwość przedłużenia tego terminu?

Stanowisko PSRP:

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. oraz z dnia 23 marca 2020 r. zawieszone zostało kształcenie na studiach. Tym samym uniemożliwiono studentom i nauczycielom akademickim dokończenia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego w dotychczasowym trybie.

Wobec powyższego przyjąć należy, że w okresie zawieszenia kształcenia nie biegną terminy wyznaczone przez przepisy wewnętrzne uczelni i podlegają odpowiedniemu przedłużeniu po przywróceniu kształcenia, o tyle dni, ile upłynęło od zawieszenia kształcenia do 31 marca 2020 r.

Przypomnieć należy, że rozporządzenie jest aktem nadrzędnym wobec przepisów wewnętrznych uczelni i ma pierwszeństwo w zastosowaniu.

Oczywiście Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęca do prowadzenia kształcenia zdalnego. Dopuszczalne jest również prowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń) w formie zdalnej (na co wskazuje również przywołane na wstępie rozporządzenie), jednak powinno się to odbyć za obopólną zgodą wykładowcy oraz studenta. Należy mieć na uwadze, że części egzaminów i zaliczeń nie można przeprowadzić zdalnie ze względu na ich specyfikę. Ponadto student lub nauczyciel akademicki może mieć ograniczone możliwości techniczne, które nie pozwolą mu na przystąpienie do sesji w formie zdalnej. Stąd, pomimo umożliwienia zdalnej weryfikacji efektów uczenia się, konieczne jest umożliwienie studentom i nauczycielom akademickim dokończenia sesji poprawkowej w tradycyjnej formie po ustaniu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni i kształceniu.

Zgłoszony problem:

Prowadzący z przedmiotu wychowanie fizyczne wymagali zaliczenia zajęć poprzez nagranie wideo i przesłanie mailem wykonywanych przez studentów przez nich ćwiczeń lub wykazanie (np. w aplikacji mobilnej) jazdy na rowerze lub bieganiu na wolnym powietrzu.

Stanowisko PSRP:

Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, wymaga szczególnych działań, mających na celu zapewnienie studentom bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwienie realizacji programu studiów (jego części) w sposób zdalny.

Priorytetem w tej sytuacji jest realizacja w formie zdalnej zajęć merytorycznych i efektów uczenia bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów. Realizacja zajęć nie może naruszać praw studenta do wizerunku czy poczucia bezpieczeństwa. Ponadto realizacja zajęć np. z wychowania fizycznego musi uwzględniać aktualną sytuację i zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych – stąd za niewłaściwe uważamy zalecenia biegania czy jazdy na rowerze.

Uważamy, że zajęcia z wychowania fizycznego, w tym szczególnym okresie, mogą być realizowane poprzez przesłanie instrukcji prostych ćwiczeń lub zaleceń dotyczących zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.