Od decyzji wydanych w I instancji, służy odwołanie do organu wyższego rzędu. W przypadku stypendiów wnioski w I instancji rozpatruje komisja stypendialna, a w II instancji odwoławcza komisja stypendialna. W przypadku, gdy nie zostaną powołane komisje, w I instancji rozpatruje wnioski rektor lub upoważniony przez niego pracownik, a od takiej decyzji nie służy odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (który formułuje się bardzo podobnie).

Zgodnie z art. 127 KPA:

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. 

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. 

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. 

Odwołanie nie musi mieć szczególnej formy, nie musi również zawierać uzasadnienia, wystarczy, że student wskaże, że nie zgadza się z treścią decyzji. Oczywiście jeśli student odniesie się do treści decyzji i przedstawi inny stan faktyczny oraz poprze go odpowiednimi dowodami, ma większą szansę na zmianę zaskarżonej decyzji. 

Art. 128 KPA: Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. 

Art. 129 KPA: 

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. § 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Z cytowanego przepisu wynika, że odwołanie adresuje się do organu wyższego stopnia (odwoławcza komisja stypendialna), ale za pośrednictwem organu wydającego decyzję i wysyła się lub składa je w organie I instancji. 

Jeśli omyłkowo odwołanie zostanie wniesione od razu do odwoławczej komisji stypendialnej to student nie poniesie negatywnych konsekwencji, a organy mają obowiązek przekazać sobie zgodnie z właściwością odwołanie. Odwołanie powinno być sporządzone w sposób pozwalający na identyfikację strony oraz decyzji, która jest zaskarżana. Odwołanie należy własnoręcznie podpisać. 

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej. Decyzją nie jest informacja na stronie uczelni ani w systemie informatycznym, o ile nie została wydana jako decyzja w formie elektronicznym opatrzona podpisem elektronicznym. 

Obliczając 14 dni nie uwzględniamy dnia, w którym doręczono odwołanie. Co oznacza, że jeśli przesyłkę doręczono 1 grudnia to termin upływa 15 grudnia. 

Należy zawsze zapoznać się z pouczeniem decyzji i upewnić czy to na pewno jest decyzja. Student może otrzymać również postanowienie, które zaskarżalne jest zażaleniem w terminie 7 dni. 

W przypadku złożenia odwołania w placówce Poczt Polskiej liczy się data stempla pocztowego. Zalecamy aby odwołania jak i inne pisma w postępowaniu administracyjnym były wysyłane listem poleconym – w przypadku zagubienia listu nierejestrowanego student nie będzie w stanie udowodnić, że dochował terminu. 

Złożenie odwołania poprzez prywatną firmę kurierską nie jest równoznaczne z dochowaniem terminu i wówczas liczy się dopiero data wpływu na uczelnię, stąd odradzamy korzystanie z przesyłek kurierskich w postępowaniu administracyjnym. 

Marek Konieczny

Rzecznik Praw Studenta

Wzór odwołania:

………………………., ………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………….
(imię i nazwisko studenta)

………………………………………

(adres do korespondencji)

………………………………………

(kierunek studiów, rok, nr albumu)

Odwoławcza Komisja Stypendialna ……………………

(pełna nazwa komisji)

Za pośrednictwem:

Komisji Stypendialnej …………..

(pełna nazwa komisji)

ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ
NR ……………. Z DNIA ………………………..

Wnoszę odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej z dnia ……………. nr ……………. Wnoszę o uchylenie decyzji w całości i przyznanie …………………………… (rodzaj świadczenia) na rok akademicki ………………. w kwocie ………………………..

UZASADNIENIE

W tym miejscu należy wskazać dlaczego student nie zgadza się z otrzymaną decyzją, jakie przepisy zostały w jego ocenie naruszone lub jakich przesłanek komisja nie uwzględniła – nie jest to obligatoryjne, ale wskazanie błędów komisji zwiększy szanse, że dostrzeże je organ odwoławczy.

(odręczny podpis studenta)