Czy ustawa 2.0 zmieniła sytuację studentów-rodziców? Czy tacy studenci mają jakieś specjalne uprawnienia? Jeśli tak, to jakie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule. 

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana Konstytucją dla Nauki, jako pierwsza z ustaw dotyczących szeroko pojętego szkolnictwa wyższego i nauki odnosi się do tej sfery życia studentów, którą jest rodzicielstwo. Podobieństwo między uprawnieniami studentów-rodziców a uprawnieniami pracowników w związku z rodzicielstwem stanowi podpowiedź, w jakim kierunku należy interpretować wprowadzone przepisy i w jakim kierunku uczelnie mogą iść, tworząc wewnętrzne przepisy dotyczącego tego zakresu.

Przepisy ustawy 2.0 wprowadzają i zapewniają studentom nowe rozwiązania związane z ich rodzicielstwem. Przede wszystkim mowa tu o przepisach nastawionych na większą ochronę studentek będących w ciąży oraz studentów będących rodzicami.  Zawarcie tych uprawnień w katalogu praw studenta oznacza, że stanowią one gwarancje ustawowe. Uczelnie w regulaminach studiów mogą z kolei uszczegóławiać sposób ich przyznawania, czyli proces składania wniosków. Warto zauważyć, że jeśli student-rodzic wystąpi z wnioskiem o przyznanie mu takiego uprawnienia, nie ma konieczności stosowania rozwiązań przewidzianych dla wydawania decyzji administracyjnych. 

Art. 85 Konstytucji dla Nauki wprowadza nowe gwarancje wspierające funkcjonowanie rodzin studentów. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem uczelnia nie można odmówić zgody na:

  1. odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych
  2. urlop od zajęć, którego udziela się:
  • studentce w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka
  • studentowi będącemu rodzicem – na okres do 1 roku (wniosek może być złożony
    w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka)

– jeżeli wskazany koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru. Uczelnia w regulaminie studiów może wprowadzić zindywidualizowany proces przedłużania takiego urlopu albo zastosować rozwiązanie, które prowadzić będzie do samoczynnego przedłużenia tego urlopu. 

Student będący rodzicem ma prawo do indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia, niezależnie od wieku dziecka – takie samo prawo do indywidualizacji organizacji studiów i urlopu od zajęć mają także wszyscy inni studenci, niebędący rodzicami.

Autorka:

Aleksandra Igielska 

Uniwersytet w Białymstoku