Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r.

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest organem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju.

Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w ramach swojej działalności:

  • reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej;
  • odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży;
  • zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przedstawia propozycje w tym zakresie władzy publicznej;
  • wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym;
  • inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego;
  • inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim;
  • organizuje również szkolenia i warsztaty, podnoszące kwalifikacje studentów.

Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta.

Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w ramach konsultacji społecznych w instytucjach publicznych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbają o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

Strona internetowa: www.psrp.org.pl