Jednym z częstych problemów pojawiających się przy wnioskowaniu o stypendium socjalne przez
studenta to wymaganie przez uczelnię dokumentacji zarobkowej obojga rodziców, nawet jeśli są oni
po rozwodzie czy w separacji, nawet jeśli student zerwał kontakt z jednym z rodziców.
Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności to rodzice są zobowiązani do łożenia na rzecz swoich
dzieci.


Z tego względu w pierwszej kolejności student powinien wystąpić o alimenty od rodzica.
Jeśli rodzice rozwiedli się, gdy student był niepełnoletni, to w wyroku rozwodowym znajduje się
również rozstrzygnięcie o wysokości alimentów, które pozostaje w mocy także po uzyskaniu
pełnoletności przez dziecko. Natomiast jeśli rozwód nastąpił po osiągnięciu pełnoletności to student
musi odrębnie wystąpić z powództwem alimentacyjnym.
Zaznaczyć należy, że prawo do alimentów jest niezależne od rozwodu rodziców i student może
wystąpić z takim roszczeniem nawet do obojga rodziców, jeśli nie łożą oni na jego utrzymanie lub
przekazywane środki są niewystarczające.


W myśl art. 133 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) Rodzice
obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie
utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania.


Zatem student, który nie ma możliwości zarobkowych lub są one niewystarczające do utrzymania się,
ma prawo do świadczenia alimentacyjnego od rodziców.


Jeśli rodzice nie łożą dobrowolnie na studenta, to powinien on złożyć pozew o alimenty do sądu
rejonowego – wydziału rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania studenta. W pozwie należy
oznaczyć dane osoby składającej pozew (powód) wraz z adresem i peselem, a także dane rodzica
(pozwanego) wraz z jego adresem (pesel pozwanego nie wymagany).
Należy wskazać jakich miesięcznych alimentów student żąda, opisać swoją sytuację życiową i
materialną, wskazać jakie zarobki orientacyjnie ma rodzic, jaką ma sytuację rodzinną. Warto złożyć
wniosek o udzielenie zabezpieczenie tzn. żeby w trakcie procesu rodzic był już zobowiązany do
płacenia alimentów.


Do pozwu należy załączyć dokumenty potwierdzające sytuacje studenta np. zaświadczenie z uczelni o
studiowaniu, PIT lub zaświadczenie o nierozliczeniu PITu (celem wykazania braku dochodów).
Dodatkowo można wskazać też świadków, którzy potwierdzą sytuację studenta i jego rodzica.
Osoba uprawniona do alimentów jest zwolniona z uiszczenia opłaty sądowej.
Ustawodawca nie wskazuje do jakiego wieku dzieci mogą pobierać alimenty. Pojęcie samodzielnego
utrzymania się jest różnie interpretowane i w każdej sytuacji będzie rozpatrywane indywidualnie.
Należy zbadać czy obiektywnie dziecko nie jest w stanie się samo utrzymać, czy podejmowane studia
są uzasadnione i prowadzą do zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Jeśli student podejmuje
kolejne studia, Sąd będzie musiał ocenić czy jest to uzasadnione.
Ustalając wysokość alimentów, Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, jego
ewentualne możliwości zarobkowe i możliwości zarobkowe rodzica, a także jego sytuację (czy ma inne dzieci, koszty utrzymania itd.). Wysokość alimentów będzie zatem zależna od potrzeb studenta,
a także możliwości finansowych pozwanego rodzica.
W przypadku, gdy mimo prawomocnego wyroku rodzic nie wywiązuje się z obowiązku
alimentacyjnego, student może skierować sprawę do komornika, a gdyby egzekucja była
bezskuteczna – może starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Marek Konieczny
Radca prawny