Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Zapomoga

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie i przyczyna musi być:

• losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź);

• przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie);

• musi powodować pogorszenie się sytuacji materialnej.

Jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim w różnych lub w tym samym semestrze. Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg regulują przepisy uczelnianych regulaminów pomocy materialnej.

Student może otrzymać zapomogę tylko na jednym z realizowanych kierunków studiów. Decyzja o tym, na którym z nich zostanie złożony wniosek o przyznanie zapomogi należy do studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację materialną spowodowaną zdarzeniem losowym.