Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Zabezpieczenie kredytu

Kredyt studencki tak jak wszystkie inne formy kredytowania musi być udzielany z odpowiednim zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości. Poręczenie jest umową zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał.

Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie – liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW – nie przekroczy kwot (netto) wymienionych poniżej. Poręczenie wynosi:

• 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla:

studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,

studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej (sierot) lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód (nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim).

• 70% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od studenta opłata prowizyjna w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Każdy student mieszkający na obszarze wiejskim, który nie ma możliwości uzyskania wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych może ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zależności od tego ile wynosi dochód na osobę w rodzinie studenta Agencja może poręczyć do 80 i do 100 % wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenia ARiMR w wysokości 100% mogą otrzymać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, nie przekracza 600zł. Poręczenia udzielane są na okres kredytowania wydłużony o jeden miesiąc. ARiMR nie pobiera prowizji przy poręczaniu kredytów studenckich.

Ważną informacją jest, że poręczenia ARiMR udzielane są w trybie uproszczonym. Wszelkich formalności związanych z poręczeniem można dokonać w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który działa na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy. Jedyną dodatkową formalnością jest przedstawienie zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.

ARiMR wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia poręczenia w formie weksla in blanco oraz przedstawienia następujących dokumentów do udzielenia poręczenia:

• wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR;

• określających dochody w rodzinie pozwalających ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta;

• zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.

Poręczenia ARiMR udzielane są tylko na rzecz tych banków, które zawarły z ARiMR umowy współpracy określające tryb i warunki udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich. Są to:

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

• SGB-Bank S.A.