Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Warunki udzielenia kredytu

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Preferencyjne warunki oprocentowania czynią kredyt studencki najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone przepisami Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 1998 r. nr 108, poz. 685 z późn. zm.). Zasady udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 r. nr 87, poz. 560 z późn. zm.)

Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

• rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia (czyli przed 25 urodzinami);

• są studentami uczelni polskiej lub zagranicznej,

• uzyskują dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;

• uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytowa),

• posiadają obywatelstwo polskie.

Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta

Od roku akademickiego 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi: 600 zł – rata podstawowa, 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,400 zł – rata obniżona. We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu. Kredyty studenckie wypłacane są nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku (w okresie od października do lipca), z wyłączeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat. W przypadku studentów studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), okres ten może zostać przedłużony o kolejne 4 lata

O kredyt studencki można ubiegać się w podanych poniżej bankach kredytujących:

• PKO BP SA www.pkobp.pl

• Bank Pekao SA www.pekao.com.pl

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA www.bankbps.pl

• SGB-Bank SA www.sgbbank.com.pl

Ubiegający się o przyznanie kredytu studenckiego zobowiązani są przedstawić w banku w szczególności:

• wniosek o udzieleniu kredytu zgodny z wzorem określonym przez bank,

• zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem (lub doktorantem) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (albo studia doktoranckie) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia (albo studia doktoranckie).

• oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny oraz dokumenty o dochodzie studenta i jego rodziny,

• dokumenty wymagane przez bank dla oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

W 2016 roku termin składania wniosków kredytowych upływał z dniem 31 października, natomiast już od 2017 roku wniosek o udzielenie kredytu składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października. Również od 2016 roku termin zawierania umów kredytowych upływa z dniem 31 grudnia każdego roku.

Studenci, którym bank odmówił udzielenia kredytu z powodu niewystarczających w ocenie banku zabezpieczeń spłaty, mogą w terminie do 30 listopada złożyć wniosek w innym banku. Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach w rodzinie. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która daje pierwszeństwo w ubieganiu się o kredyt studencki jest corocznie ustalana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Więcej szczegółowych informacji odnajdziesz w serwisie www.kredytstudencki.edu.pl .