Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Umorzenie kredytu

Student lub doktorant, który znajdzie się w gronie 5 % najlepszych absolwentów uczelni może liczyć na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. W tym przypadku umorzenia dokonuje bank w przeciągu 14 dni po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia, uprzednio potwierdzonego przez władze wydziału bądź uczelni.

Kredyt może być też częściowo umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta/doktoranta – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają spłatę kredytu, mogą być powodem złożenia wniosku o częściowe lub całkowite jego umorzenie.

Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację studenta/doktoranta i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Podstawą umorzenia może być orzeczenie wydane na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich..

Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.