Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Stypendium socjalne

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Świadczenia socjalne przeznaczone są dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz stanowią formę wsparcia mającą na celu zrównanie szans w dostępie do edukacji. Wysokość stypendium jest różna na każdej Uczelni. Zależy ona od ustaleń rektora z uczelnianym organem samorządu studentów oraz zasobności funduszu pomocy materialnej, w tym zwłaszcza od wysokości dotacji z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów.

Obecnie, minimalna wysokość dochodu gwarantująca otrzymanie stypendium socjalnego wynosi do 668,2 zł na osobę w rodzinie. Z kolei od 1 listopada 2016 r. maksymalna kwota zwiększyła się do 1051,7 zł. Oznacza to, że w roku akademickim 2017/2018 uczelnia będzie mogła przyznać to świadczenie, ustalając próg w przedziale od 668,2 zł od 1051,7 zł. (dane na rok akademicki 2016/2017).

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta, przy którym uczelnie i jednostki naukowe mogą przyznawać stypendium socjalne, wzrósł od 1 listopada 2016 r. z 1043,9 zł do 1051,7 zł netto.

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów –od 1 listopada 2016 r. maksymalnie do – 1051,7 zł

  • Jeżeli rektor w porozumieniu z samorządem ustali próg maksymalnego dochodu uprawniającego do stypendium w wysokości 700,00 zł, to stypendium otrzymać mogą osoby, których dochód wyniósł 700,00 zł lub mniej. Osoby, które uzyskały dochód wyższy niż 700,00, ale nie przekraczający 850,20 zł nie mogą w takim wypadku otrzymać tego stypendium.

Podobnie jak w przypadku pozostałych świadczeń przyznawanych z funduszu pomocy materialnej, tak również w przypadku stypendium socjalnego, aby je otrzymać trzeba złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć różnego rodzaju dokumenty potwierdzające dochody rodziny lub ich brak oraz np. pobieranie nauki przez rodzeństwo. Nie istnieje sztywny, uniwersalny katalog takich dokumentów, ponieważ występują rożne sytuacje dochodowe i rodzinne studentów. Wykazu dokumentów należy szukać w uczelnianych regulaminach pomocy materialnej, wydawanych przez uczelnię poradnikach dot. pomocy materialnej lub na stronach internetowych .

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w sprawie stypendium socjalnego.