Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. (art. 181 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ustalane są przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów ( art. 186 ust. 1 Ustawy).

Student może ubiegać się o stypendium rektora najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz od I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

1 października 2014 roku wszedł w życie przepis wprowadzający wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym o stypendium rektora będzie mógł ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego., Od 1 października 2016 r. jedynym dodatkowym warunkiem jest posiadanie statusu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś laureatem ogólnopolskiej olimpiady to będziesz mógł ubiegać się o stypendium rektora już na pierwszym roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów opłacone z dotacji budżetowej może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Warto wiedzieć, że uczelnie mogą zmniejszyć wspomniany procent, np. żeby podnieść wysokość stypendium.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu innego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do prawa do otrzymywania stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ponadto, warto pamiętać iż podczas starań studenta o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości żadne z wymienionych stypendiów motywacyjnych nie jest uznawane za dochód.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w sprawie stypendium rektora.