Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych studentów jest stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady przyznawania tego stypendium regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra.

Warunkiem jest uzyskanie w okresie studiów wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych z odbywanymi studiami lub wybitnych osiągnięć w sporcie. O stypendium ubiegać się może student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Aby móc powoływać się na konkretne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, muszą one być ściśle powiązane odbywanymi studiami, czyli np. studentowi kierunku „Mechanika i budowa maszyn” nie będzie można przyznać stypendium ministra za opublikowanie tomików poezji lub artykuły dotyczące malarstwa w średniowieczu.

  • Przy ocenie wniosków pod kątem naukowym brane są pod uwagę m.in. publikacje, udział i wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach, czy też udział w projektach badawczych.
  • Przy osiągnięciach artystycznych brane są pod uwagę m.in. wybitne dzieła artystyczne, udział w projektach artystycznych, nagrody w konkursach czy też autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.
  • Trzecim aspektem są wybitne osiągnięcia sportowe, w ramach których bierze się pod uwagę udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy też osiąganie konkretnych miejsc.

W pierwszej kolejności student składa wypełniony wniosek kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub rektorowi uczelni. Termin składania tego wniosku określa uczelnia.

Następnie o stypendium wnioskuje do Ministra rektor. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 października.

W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł.

Otrzymanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest uznawane za dochód w przypadku starań studenta o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl .