Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Skreślenie z listy studentów

Z listy studentów skreśla dziekan. Dokładne uwarunkowania w jakich momentach dziekan może skreślić studenta z listy studentów określa regulamin studiów. Przeważnie są to sytuacje związane z wnioskiem samego studenta, brakiem podjęcia studiów lub niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,  ukaraniem karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
brakiem terminowych zaliczeń i postępów w nauce lub też brakiem wniesienia wymaganych opłat w terminie.

Od decyzji, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, przysługuje procedura odwoławcza. Mamy na złożenie odwołania do rektora uczelni 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Ważne – odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał nam decyzję o skreśleniu. W praktyce, odwołując się do rektora uczelni od decyzji dziekana, odwołanie składamy w dziekanacie (czyli za pośrednictwem dziekana). Warto także poprosić o potwierdzenie daty przyjęcia odwołania, na jego kserokopii. Pracownik dziekanatu nie może Ci odmówić przyjęcia odwołania.

Jeżeli rezygnujemy ze studiów, warto jak najszybciej złożyć podanie o skreślenie z listy studentów – figurowanie na listach i niedopełnienie formalności, może się później wiązać z dodatkową biurokracją, a może i nawet dodatkowymi opłatami. Dlatego lepiej dopilnować swojej sytuacji formalnej.