Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Samorząd Studencki

Na każdej uczelni w Polsce struktura samorządu studenckiego wygląda nieco inaczej – różna struktura, różne terminy wyborów, różne nazewnictwo organów. Samorząd studencki działa jednak na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a wspólne dla wszystkich uczelni jest to, że:

 Samorząd studencki to wszyscy studenci danej uczelni.

Zatem każdy student jest członkiem samorządu studenckiego!

Wiąże się to z prawem do aktywnej działalności na rzecz uczelni i reprezentowania społeczności studenckiej przed władzami uczelni. Jednak dla uporządkowania kompetencji i obowiązków istnieją różne organy samorządu studenckiego. W drodze wyborów studenci wyłaniają ze swojej społeczności przedstawicieli i reprezentantów. Wśród podstawowych zadań samorządu studenckiego możemy wymienić:

  • reprezentacja ogółu studentów uczelni;
  • uchwalenie regulaminu samorządu studentów, w którym określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich działania oraz kompetencje;
  • działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych oraz kulturalnych studentów;
  • decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie;
  • uzgadnianie z senatem treści zmian regulaminu studiów;
  • opiniowanie planów i programów studiów;
  • wyrażanie, wspólnie z przedstawicielami samorządu doktorantów w organie dokonującym wyboru lub w komisji konkursowej, zgodę na kandydaturę na stanowisko prorektora do spraw studenckich;
  • wyraża w ciągu siedmiu dni zgodę lub sprzeciw odnośnie kandydatury na stanowisko zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni właściwego ds. studenckich.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, a także dokumenty wewnętrzne uczelni, szczegółowo regulują prawa i obowiązki organów samorządu studenckiego. Warto jednak dowiedzieć się u siebie wśród studentów, jak wygląda to na waszej uczelni, a także warto dołączyć do grona aktywistów samorządowych. Działalność samorządowa może każdego wiele nauczyć, dzięki czemu kończąc studia będziecie mieć nie tylko dyplom wyższego wykształcenia, ale i doświadczenie administracyjne, organizacyjne czy też promocyjne.

Organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich samorządów studenckich w Polsce jest Parlament Studentów RP.