Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Rektor

Najwyższym organem władzy wykonawczej szkoły wyższej jest rektor. Reprezentuje uczelnie na zewnątrz, a także zarządza uczelnią i odpowiada za wiele obowiązków formalnych. Za swoją działalność odpowiada przed senatem uczelni oraz ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego.

Rektor powoływany jest w wyborach lub w drodze konkursu. Kandydat na rektora musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a dana uczelnia musi być jego podstawowym miejscem pracy. Dokładne zasady powoływania rektora określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statut danej uczelni.

Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym dokonano wyboru. Funkcję rektora można pełnić nie dłużej niż 2 kadencje z rzędu.

Rektor kieruje uczelnią samodzielnie lub z pomocą prorektorów, czyli swoich zastępców, mających pełnomocnictwo do sprawowania obowiązków w określonym zakresie i w imieniu rektora. Aby zostać prorektorem należy spełnić wymóg zatrudnienia w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Prorektor mimo, że sprawuje obowiązki zarezerwowane dla rektora jako organu jednoosobowego, w tym wydaje decyzje, nie jest organem jednoosobowym.

Językowy savoir-vivre

Rektor:

  • w dokumentach oraz w sytuacjach oficjalnych rektora tytułujemy Jego/Jej Magnificencją (skrót JM).;
  • zwracając się do rektora bezpośrednio należy używać zwrotu Wasza Magnificencjo lub Magnificencjo, szczególnie wtedy, kiedy jest ubrany w togę;
  • w sytuacjach nieoficjalnych można użyć sformułowania panie rektorze/pani rektor.

Prorektor:

  • nie tytułujemy prorektora magnificencją;
  • zwracając się do prorektora należy używać zwrotu panie rektorze/pani rektor.