Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Rada Wydziału (rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, a najczęściej Rada Wydziału, jest kolegialnym organem wydziału, a wśród jej kompetencji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, możemy wymienić m.in.:

  • ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki,
  • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów nauczania,
  • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów doktoranckich,
  • uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  • uchwalanie planu finansowego wydziału,
  • ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocena działalności dziekana,
  • wyrażanie opinii społeczności jednostki;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z przepisów wyższego rzędu, takich jak – zasad rekrutacji, limitów przyjęć, planów badań naukowych itd.

Pracami rady kieruje dziekan.