Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Drugi kierunek studiów

Obowiązki studenta

Opłaty

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. oraz na skutek dalszych zmian legislacyjnych, z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zasad pobierania opłat za studia na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.... CZYTAJ DALEJ »

Dlaczego muszę podpisać umowę z uczelnią?

Obowiązki studenta

Opłaty

Umowy

Umowa zawierana pomiędzy studentem a uczelnią jest obowiązkiem nałożonym przez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Każdy student, w tym także studiów stacjonarnych, ma obowiązek podpisania takiej umowy z uczelnią. Od 1 października 2014 r., niepodpisanie w terminie umowy przedłożonej przez uczelnię może być podstawą skreślenia z listy studentów.... CZYTAJ DALEJ »

Egzamin poprawkowy

Opłaty

Sesja

W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie większość uczelni przewiduje egzaminy poprawkowe. Ich liczbę oraz terminy przeprowadzania reguluje zazwyczaj Regulamin Studiów. Tam też należy szukać szczegółowych uregulowań na uczelni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy, w tym egzamin poprawkowy,  komisyjny, czy też dyplomowy. ... CZYTAJ DALEJ »

Opłaty zakazane

Opłaty

Uczenia może pobierać jedynie opłaty wymienione w treści umowy w wysokości tam wskazanej. Wyjątkiem są opłaty o charakterze administracyjnym związane z postępowaniem rekrutacyjnym oraz wydawaniem dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.11.201.1188).... CZYTAJ DALEJ »