Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Kto jest kim

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to zrzeszenie polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Konferencja działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu, a skład KRASP obecnie tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych.... CZYTAJ DALEJ »

Rektor

Kto jest kim

Najwyższym organem władzy wykonawczej szkoły wyższej jest rektor. Reprezentuje uczelnie na zewnątrz, a także zarządza uczelnią i odpowiada za wiele obowiązków formalnych. Za swoją działalność odpowiada przed senatem uczelni oraz ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego.... CZYTAJ DALEJ »

Kto może otrzymać miejsce w akademiku?

Mieszkania

Miejsce w Domu Studenckim, potocznie nazywanym akademikiem, może otrzymać student studiów stacjonarnych, który: znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni. ... CZYTAJ DALEJ »

Organizacje studenckie

Aktywność studencka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.204 ust.1) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, oraz zespołach artystycznych i sportowych. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, której dokonuje rektor.... CZYTAJ DALEJ »

Program Erasmus Plus

Aktywność studencka

Prawa i obowiązki studenta

Erasmus+ – jest to program międzynarodowej wymiany studentów, umożliwia studentom studiowanie przez semestr lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Obecnie z programu Erasmus Plus korzysta 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja oraz 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. ... CZYTAJ DALEJ »

Samorząd Studencki

Aktywność studencka

Na każdej uczelni w Polsce struktura samorządu studenckiego wygląda nieco inaczej – różna struktura, różne terminy wyborów, różne nazewnictwo organów. Samorząd studencki działa jednak na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a wspólne dla wszystkich uczelni jest to, że:... CZYTAJ DALEJ »

Koła naukowe

Aktywność studencka

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych. W ramach uczelni bez wątpienia działają koła naukowe, a czasami warto rozejrzeć się również po kołach naukowych w regionie ... CZYTAJ DALEJ »