Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Opłaty zakazane

Uczenia może pobierać jedynie opłaty wymienione w treści umowy w wysokości tam wskazanej. Wyjątkiem są opłaty o charakterze administracyjnym związane z postępowaniem rekrutacyjnym oraz wydawaniem dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.11.201.1188).

Jednocześnie niezależnie od treści umowy, zgodnie z art. 99a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zabronione jest pobieranie opłat za:

  • rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
  • egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
  • wydanie dziennika praktyk zawodowych,
  • złożenie i ocenę pracy dyplomowej,
  • wydanie suplementu do dyplomu.

Ważne! W przypadku opłat zakazanych, ważny jest ich rzeczywisty charakter a nie nazwa. Uczelnia nie może pobierać np. opłaty za egzamin poprawkowy, nazywając ją opłatą za dodatkowe konsultacje.