Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Opłaty administracyjne

Uczelnia ma prawo, niezależnie od treści zawartej umowy, pobierać od studentów opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz opłaty za wydawane dokumenty w maksymalnej wysokości za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł
  • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł
  • wydanie indeksu – 4 zł
  • wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł
  • wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł
  • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł
  • wydanie duplikatu ww. dokumentów pobierana jest opłata o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

O zwolnienie z powyższych opłat możecie występować do dziekana.