Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Liczenie dochodu

Przy obliczaniu dochodów studenta stosuje się te same zasady, co przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni i innych świadczeń rodzinnych. Zostały one określone w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992, t.j.).

Przepisy te mówią, że przeciętny miesięczny dochód członka rodziny ustala się na podstawie dochodów osiąganych przez wszystkich członków rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium.

Katalog dochodów uwzględnianych przy ustalaniu dochodu przypadającego na osobę w rodzinie jest obszerny i rozbudowany. Nie sposób wymienić tu wszystkich rodzajów dokumentów poświadczających wysokość dochodów i podać uniwersalny ich spis. Sytuacja dochodowa każdego wnioskodawcy zależeć będzie od rodzajów, tytułów i źródeł dochodu jego rodziny.

Pełny spis rodzajów dochodów uwzględnianych przy ubieganiu się o stypendium socjalne wymieniony został w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie uwzględnia się natomiast świadczeń wymienionych w art. 179 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, t.j.).

Aby dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne w twoim przypadku najlepiej skontaktuj się z konsultantem banku, w którym zamierzasz złożyć wniosek o kredyt.