Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to zrzeszenie polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Konferencja działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu, a skład KRASP obecnie tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych.

Celem organizacji jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów przed władzami państwowymi. Organy władzy publicznej mają obowiązek zasięgać opinii Konferencji w sprawach:

  • zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami;
  • kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych;
  • projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego;
  • projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą;
  • rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka.

Strona internetowa: www.krasp.org.pl