Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

FAQ – stypendia socjalne

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • Są obywatelami polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający progu ustalonego na danej Uczelni (obecnie maksymalny próg może wynosić 895,70 zł, a od 1 listopada 2016 r. będzie wynosił 1051,7 zł ), (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego),

 

 1. Złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • Spełniają kryteria stypendium socjalnego,
 • Są studentami studiów stacjonarnych,
 • Zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, oraz są w stanie wiarygodnie to udokumentować (np. stancja), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia im studiowanie.

Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?

 • Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,
 • Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora, stypendium Ministra oraz stypendia motywacyjne pochodzące z innych programów stypendialnych.

!  Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

!  Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.

Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

 • Należy spełniać przesłanki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w regulaminie pomocy materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w uczelni,
 • Odpowiednio udokumentować swoją sytuację materialną,
 • Złożyć wniosek we właściwej komisji stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na uczelni.

Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

!  Gdy student spełnia kryterium samodzielności finansowej do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt. 3.

Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?

Obecnie student może zostać uznany samodzielny finansowo na dwa sposoby:

Pierwszy sposób

Będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:

 • ukończyłeś 26 rok życia
 • pozostajesz w związku małżeńskim
 • masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli dzieci niepełnoletnie, pobierające naukę do 26. roku życia lub niepełnosprawne niezależnie od wieku

Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich;

Drugi sposób

Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:

 • posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (od listopada 2016 jest to 930,35 zł)
 • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Jakich dochodów nie wlicza się do dochodu studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne :

 • dochodów rodziców i rodzeństwa studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym świadczeń motywacyjnych)
 •  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (takich jak stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) ;
 • świadczeń, takich jak stypendia finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [od 1 października 2014 r. świadczenia o których mowa w art. 173b oraz 200 ust. 1 wliczają się do dochodu];
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, takich jak organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)[od 1 października 2014 r.].

!  Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

Jak należy udokumentować wniosek?

Do wniosku należy dołączyć wszystkie właściwe wymagane zaświadczenia/ oświadczenia /dokumenty poświadczające daną sytuację (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe wykazy dokumentów określają dla każdej uczelni przepisy regulaminu pomocy materialnej.

Jak ważne są terminy?

 • W przypadku niezłożenia wniosku we właściwym terminie zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego, należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przykładem takiej sytuacji może być nagły kilku- dniowy pobyt studenta w szpitalu związany z wypadkiem uniemożliwiający złożenie wniosku.
 • Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść do właściwej komisji stypendialnej w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
 • Jednocześnie z wniesieniem prośby należy złożyć kompletny wniosek do złożenia którego przewidziany był termin,
 • Przywrócenie terminu do złożenia podania o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

! W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą komisję.

Jaka jest wysokość świadczeń?

Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów.

!  ! Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich tj. 2205,00 zł.

Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?

 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
 • W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości –w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy)

Od 1 października 2014 r. decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostałeś skreślony z listy studentów albo ukończyłeś studia na kierunku, na którym pobierałeś świadczenie, lub utraciłeś prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innych studiów.

Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości jest negatywna?

Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo właściwej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora bądź właściwej odwoławczej komisji stypendialnej, składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

W przypadku zmiany sytuacji Studenta należy poinformować Uczelnię o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu,
 • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (przykładowo o ukończeniu innego kierunku studiów na tym samym poziomie studiów).

! Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.