Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

FAQ – stypendia rektora

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

• Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st.,

• Uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub

• Posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Od 1 października 2014 r. o stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Od 1 października 2016 r. jedynym dodatkowym warunkiem jest posiadanie statusu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś laureatem ogólnopolskiej olimpiady to będziesz mógł ubiegać się o stypendium rektora już na pierwszym roku studiów.

Komu nie przysługuje stypendium Rektora?

• Studentowi który, po ukończeniu studiów na jednym kierunku pobiera naukę na kolejnym kierunku, chyba że kontynuuje on naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

• Studentowi I roku studiów II stopnia rozpoczętych później niż w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.

Na jaki okres czasu przyznawane są stypendium Rektora?

• Stypendium Rektora można otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?

• Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,

• Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora oraz stypendium Ministra.

Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

• Należy spełniać przesłanki określone w art. 181 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w regulaminie pomocy materialnej obowiązującym w uczelni,

• Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w uczelni,

• Odpowiednio udokumentować posiadane osiągnięcia,

• Złożyć wniosek we właściwej komisji stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na uczelni.

Jak należy udokumentować wniosek?

Osiągnięcia należy potwierdzić dołączając do wniosku właściwe zaświadczenia/ certyfikaty/ dyplomy/dokumenty poświadczające dane osiągnięcie (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe kryteria potwierdzania osiągnięć określają właściwe dla każdej uczelni przepisy regulaminu pomocy materialnej.

Jak ważne są terminy?

• Od każdej decyzji komisji stypendialnej dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten musi wpłynąć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji przez komisję stypendialną.

• Od decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym student ma prawo złożyć skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu odwoławczego, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji.

W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą komisję.

Warto także pamiętać o prawie do wniosku o przywrócenie terminu, jeżeli można w nim udowodnić, że uchybienie terminu nie wynikało z winy studenta.

Jaka jest wysokość świadczeń?

Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów.

! Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich tj. 2205,00 zł.

Należy podkreślić, że decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła przyczyna uzasadniająca przerwanie wypłat ze względu na utratę statusu studenta.

Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?

• W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,

• W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń.