Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Dziekan (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej)

Wydziałem lub też podstawową jednostką organizacyjną uczelni zarządza dziekan. Inaczej jest nazywany kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni  – w zależności od ustroju uczelni, analogiczne kompetencje mogą uzyskiwać Dyrektorzy Instytutów lub Kolegiów.

Dziekan jest powoływany w drodze wyborów lub konkursu, zaś dla realizacji swych zadań może wydawać zarządzenia i instrukcje. Dokładny tryb wyboru określa statut uczelni. Kadencja trwa 4 lata, a funkcję można pełnić nie dłużej niż 2 kadencje z rzędu.

Wśród kompetencji dziekana zapisanych w ustawie można wymienić m.in:

  • przewodniczenie radzie wydziału;
  • wnioskowanie o dokonanie oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na danym wydziale;
  • powoływanie komisji rekrutacyjnych (jeśli statut danej uczelni tak stanowi);
  • wyrażanie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni;
  • przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej (jeśli uprawnienie to nie zostało przekazane komisjom stypendialnym);
  • powoływanie oraz sprawowanie nadzoru nad komisjami stypendialnymi;
  • podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.

Dziekan może kierować działalnością wydziału samodzielnie lub przy pomocy prodziekanów, określając ich zakres obowiązków oraz udzielając im pełnomocnictwa.