Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Drugi kierunek studiów

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. oraz na skutek dalszych zmian legislacyjnych, z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zasad pobierania opłat za studia na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Od tej daty można podejmować kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów bez ponoszenia w związku z tym opłat. Ponadto likwidacji uległy opłaty za zajęcia wykraczające ponad limit punktów ECTS objęte planem studiów danego kierunku. Należy jednak pamiętać, że uczelnia może pobierać opłaty za zajęcia prowadzone poza planem studiów danego kierunku, chyba że na ich bezpłatną realizację zezwala uczelniany regulamin studiów.

W przypadku studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 (decyzja o przyjęciu na studia wydana po 30.09.2012), który nie spełnili po pierwszym roku warunków do zwolnienia z opłat, konieczne może okazać się złożenie wniosku do władz uczelni o takie zwolnienie z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.