Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Co to jest umowa Student-Uczelnia?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pomiędzy studentem (w tym także studentem studiów stacjonarnych!) a uczelnią powinna zostać zawarta umowa cywilnoprawna.

W umowie muszą się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące warunków odpłatności za studia, w tym wysokości opłat za powtarzanie roku. Podpisanie takiej umowy zabezpiecza studentów przed finansowymi nieprzyjemnościami – uczelnia nie ma prawa żądać od studenta opłat, które nie wynikają z treści podpisanej umowy.

Umowa, którą student zawiera z uczelnią jest umową cywilnoprawną, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia. W treści tej umowy powinny być dokładnie określone opłaty, jakie student będzie musiał ponosić w trakcie okresu studiów wraz ze wskazaniem ich wysokości. Zmiana rodzajów opłat lub ich wysokości pociąga za sobą konieczność zmiany treści umowy.

Wyjątkiem są opłaty związane z dokumentacją przebiegu studiów (m.in. legitymacja studencka, indeks, dyplom), które wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.