Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Senat uczelni

To statut uczelni określa skład senatu – tryb wyboru oraz procentowy udział przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jednak zgodnie z ustawą przynajmniej 20% członków Senatu muszą stanowić przedstawiciele studentów i doktorantów. 

Senatem uczelni nazywamy kolegialny organ uczelni, wśród którego zadań można wymienić m.in.:

  • uchwalanie statutu uczelni;
  • uchwalanie regulaminów (np. studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie);
  • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni, a także zasad działania uczelni;
  • ocena działalności uczelni i rektora, w tym zatwierdzanie jego rocznych sprawozdań z działalności;
  • nadawanie tytułu doktora honoris causa;
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni;
  • podejmowanie uchwał w sprawach związanych z uczelnią.

Senat działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu danej uczelni.

Przewodniczącym senatu uczelni jest Rektor.