Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Stypendium socjalne

Stypendia

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. ...CZYTAJ DALEJ

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego: ...CZYTAJ DALEJ

Zapomoga

Stypendia

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie i przyczyna musi być: ...CZYTAJ DALEJ

FAQ – stypendia rektora

Stypendia

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora? O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim: • Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st., ...CZYTAJ DALEJ

FAQ – stypendia socjalne

Stypendia

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne? O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy: Są obywatelami polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ...CZYTAJ DALEJ