Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Powtarzanie roku

Opłaty

Powtarzanie roku oznacza, że musisz zaliczyć cały etap studiów od początku. W teorii oznacza to zaliczenie wszystkich przedmioty jeszcze raz, na co musisz uzyskać zgodę dziekana. Kierownik może również zezwolić na przepisanie oceny z danego przedmiotu, który już zaliczyłeś w poprzednim roku akademickim. ...CZYTAJ DALEJ

Warunek (warunkowe zaliczenie etapu studiów)

Opłaty

Jeżeli w żadnym z możliwych podejść nie uda nam się uzyskać pozytywnej oceny z przedmiotu istnieje możliwość uzyskania wpisu warunkowego. Polega on na zaliczeniu danego roku pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z danego przedmiotu w następnym możliwym terminie. ...CZYTAJ DALEJ

Drugi kierunek studiów

Opłaty

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. oraz na skutek dalszych zmian legislacyjnych, z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zasad pobierania opłat za studia na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. ...CZYTAJ DALEJ

Dlaczego muszę podpisać umowę z uczelnią?

Opłaty

Umowa zawierana pomiędzy studentem a uczelnią jest obowiązkiem nałożonym przez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Każdy student, w tym także studiów stacjonarnych, ma obowiązek podpisania takiej umowy z uczelnią. Od 1 października 2014 r., niepodpisanie w terminie umowy przedłożonej przez uczelnię może być podstawą skreślenia z listy studentów. ...CZYTAJ DALEJ

Egzamin poprawkowy

Opłaty

W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie większość uczelni przewiduje egzaminy poprawkowe. Ich liczbę oraz terminy przeprowadzania reguluje zazwyczaj Regulamin Studiów. Tam też należy szukać szczegółowych uregulowań na uczelni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy, w tym egzamin poprawkowy,  komisyjny, czy też dyplomowy.  ...CZYTAJ DALEJ

Opłaty zakazane

Opłaty

Uczenia może pobierać jedynie opłaty wymienione w treści umowy w wysokości tam wskazanej. Wyjątkiem są opłaty o charakterze administracyjnym związane z postępowaniem rekrutacyjnym oraz wydawaniem dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.11.201.1188). ...CZYTAJ DALEJ

Opłaty administracyjne

Opłaty

Uczelnia ma prawo, niezależnie od treści zawartej umowy, pobierać od studentów opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz opłaty za wydawane dokumenty w maksymalnej wysokości za: ...CZYTAJ DALEJ