Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Tematy

Organizacje studenckie

Aktywność studencka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.204 ust.1) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, oraz zespołach artystycznych i sportowych. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, której dokonuje rektor. ...CZYTAJ DALEJ

Program Erasmus Plus

Aktywność studencka

Erasmus+ – jest to program międzynarodowej wymiany studentów, umożliwia studentom studiowanie przez semestr lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Obecnie z programu Erasmus Plus korzysta 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja oraz 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. ...CZYTAJ DALEJ

Samorząd Studencki

Aktywność studencka

Na każdej uczelni w Polsce struktura samorządu studenckiego wygląda nieco inaczej – różna struktura, różne terminy wyborów, różne nazewnictwo organów. Samorząd studencki działa jednak na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a wspólne dla wszystkich uczelni jest to, że: ...CZYTAJ DALEJ

Koła naukowe

Aktywność studencka

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych. W ramach uczelni bez wątpienia działają koła naukowe, a czasami warto rozejrzeć się również po kołach naukowych w regionie ...CZYTAJ DALEJ

Inne programy wymiany międzynarodowej

Aktywność studencka

CEEPUS – program obejmujący wymiany w obszarze Europy Środkowej. Minimalny okres przyznania stypendium wynosi 3 miesiące. CEEPUS dotyczy nie tylko studiów, ale także praktyk. Sygnatariuszami umowy są m.in. Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina. ...CZYTAJ DALEJ

Programy krajowej wymiany międzyuczelnianej

Aktywność studencka

Program MOST – program mający na celu zwiększenie mobilności studentów między uczelniami polskimi. Studia w ramach MOSTu może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych. Wymiana może objąć semestr zimowy, letni lub cały rok. ...CZYTAJ DALEJ

Diamentowy Grant

Aktywność studencka

Konkurs „Diamentowy Grant” adresowany jest do: studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku ogłoszenia konkursu ukończyli 3 roku studiów (w przypadku studiów 6 letnich – 4 rok studiów) i kontynuują naukę, absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł w roku ogłoszenia konkursu. ...CZYTAJ DALEJ