Stypendium socjalne – rozwinięcie

KOGO WLICZAMY DO DOCHODU RODZINY?

1) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, nie uwzględnia się go przy ustalaniu dochodu rodzinnego w przeliczeniu na osobę.

DOCHÓD UTRACONY – sytuacja, w której członek rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium, nie osiąga dochodów lub jego dochód z tego miesiąca jest niższy od przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego przez niego w roku kalendarzowym.

Sytuacje, które kwalifikują się do definicji dochodu utraconego:

• uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
• utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania,
• utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego (ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.).

Obowiązek udokumentowania utratę dochodu spoczywa na studencie.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA – określenie opisujące stan finansowy pozwalający studentowi na wnioskowanie o stypendium socjalne na podstawie dochodów jego gospodarstwa domowego (student, małżonek studenta, dzieci studenta), bez zaświadczeń z Urzędu Skarbowego dotyczących uzyskanego dochodu za poprzedni rok podatkowy jego rodziców.

Aktualne kryteria
Po 1 października 2014 r. jako student możesz zostać uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:
Pierwszy sposóbBędziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:
a) ukończyłeś 26 rok życia
b) pozostajesz w związku małżeńskim
c) masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli dzieci niepełnoletnie, pobierające naukę do 26. roku życia lub niepełnosprawne niezależnie od wieku

Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich;

Drugi sposób Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:
a) posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (do dnia 31 października 2015 jest to 792,35 zł, a od listopada 2015 jest to 923,45 zł)
d) nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Wzór na kwotę dochodu uprawniającego do samodzielności finansowej:

1,15(A+B)

A – art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm. (do 31 października 2015 – 539,00 zł, od 1 listopada 2015 – 573,00zł)
B – art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm. (do 31 października 2015 – 115,00 zł, a od 1 listopada 2015 – 129,00 zł).